top of page

Asielrecht

Asielrecht


Wanneer iemand uit noodzaak zijn land verlaten heeft, omdat zijn leven, veiligheid of vrijheid in dat land in gevaar is vanwege zijn geloofsovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke overtuiging, dan kan zo iemand in Nederland in aanmerking komen voor een asielvergunning. Dat is ook het geval wanneer het aannemelijk is dat iemand om andere redenen het risico loopt om te worden gedood of onmenselijk te worden behandeld bij terugkeer naar zijn land van herkomst.


Iemand die in aanmerking wil komen voor een asielvergunning, moet een asielaanvraag indienen. Vanaf dat moment wordt hij gedefinieerd als asielzoeker. Asielzoekers hebben vanaf het moment van indiening van de asielaanvraag recht op begeleiding en advisering door een gespecialiseerde advocaat.


In asielzaken is rechtsbijstand essentieel. Asielzoekers weten veelal niet hoe de procedures in Nederland zijn ingericht, en zijn zich vaak niet volledig bewust van wat wel en niet voor de beoordeling van hun asielaanvraag relevant is.


De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt of de asielaanvraag moet worden ingewilligd of niet. De beslissing wordt gebaseerd op grond van de verklaringen die de asielzoeker gegeven heeft, de bewijzen die hij heeft overgelegd en de informatie die de Immigratie- en Naturalisatiedienst bekend is over de veiligheidssituatie in het betreffende land.


De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt of de asielaanvraag moet worden ingewilligd of niet. De beslissing wordt gebaseerd op grond van de verklaringen die de asielzoeker gegeven heeft, de bewijzen die hij heeft overgelegd en de informatie die de Immigratie- en Naturalisatiedienst bekend is over de veiligheidssituatie in het betreffende land.


Ons kantoor is gespecialiseerd in het asielrecht en die rechtsbijstand aan asielzoekers kunnen verlenen in alle stadia van de asielprocedure.

bottom of page