top of page

Bestuursrecht

Bestuursrecht - Sociaal zekerheidsrecht


Als u een uitkering moet aanvragen of al een heeft aangevraagd, bij het UWV bijvoorbeeld in geval van werkeloosheid (WW), ziekte (Ziektewet) of arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong). Of als u terecht komt bij uw gemeente, omdat u niet meer zelfstandig kunt voorzien in uw eigen bestaan en levensonderhoud (Participatiewet) of een beroep moet doen op sociale voorzieningen, zoals een vervoersvoorziening of hulp in de huishouding of ander zorg via de Wmo.


Belangrijk daarbij om te weten is, dat deze bestuursorganen uw rechten en plichten vaststellen. Uw aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen of uw uitkering wordt bijvoorbeeld beëindigd of ingetrokken, of u krijgt een sanctie (maatregel). Dit wordt aan u kenbaar gemaakt met een brief, oftewel een besluit. Als u het hiermee niet eens bent, is het van het allergrootste belang dat u hierop zo snel mogelijk reageert. Wudka Advocaten staat u hierin bij en beoordeelt of u een bezwaarschrift moet indienen en binnen welke termijn. Bij twijfel kunt u uiteraard ook advies vragen aan ons.

bottom of page