In dringende gevallen 24/7 bereikbaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wudka Advocaten                                                                                                                                                               Versie 05-12-2017
(KvK inschrijving: 51542994)

 1. Wudka Advocaten, gevestigd te Maastricht, is een eenmanszaak met als doel het beoefenen van de advocatuur. 
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van advocaten en/of praktijkvennootschappen handelend onder de naam van Wudka Advocaten en van al degenen die ten behoeve van en/of in dienst van de voornoemde advocaten of praktijkvennootschappen werkzaam zijn of zijn geweest.
 3. Alle advocaten van Wudka Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, [email protected] Op de website van de Orde van Advocaten. www.advocatenorde.nl, zijn de teksten van de op de advocatuur toepasselijke (gedrags)regels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur, alsook de Advocatenwet te vinden. 
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Een overeenkomst met de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap en nadat betaling van de (eventueel) verlangde voorschotdeclaratie is ontvangen. De oepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en art.7:409 BW wordt voor alle opdrachten en vervolgopdrachten uitdrukkelijk uitgesloten. 
 5. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag € 25.000,-, althans maximaal tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor
  de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht of, indien het door de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van €50.000,-.
 6. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW), indien de opdrachtgever binnen één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, deze aanspraak niet schriftelijk bij de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap heeft gemeld. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap schriftelijk aan de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap mede te delen op straffe van verval van recht.
 7. De behandelend advocaat of praktijkvennootschap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder onrechtmatige daad. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 8. Indien de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever met zich mee brengt dat een (rechts)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal de behandelend advocaat of praktijkvennootschap niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze (rechts)persoon. (Rechts)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle door de opdrachtgever aan de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. Overeenkomsten met derden worden door de behandeld advocaat zoveel mogelijk op naam en voor rekening van opdrachtgever afgesloten. Dit betekent dat rechtstreeks een contractuele relatie tussen de opdrachtgever en de derde ontstaat. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de behandeld advocaat het recht om een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de te verwachten kosten. In dat geval zal de opdracht aan de derde pas worden verstrekt nadat het voorschot volledig is voldaan. De gevolgen van het niet, althans niet volledig voldoen
  van de voorschotdeclaratie zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Wudka Advocaten is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een tardieve betaling, of het uitblijven van de volledige voldoening van de voorschotdeclaratie door de opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat of praktijkvennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de behandelend advocaat of praktijkvennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 11. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het ten tijde van het verstrekken van de opdracht geldende standaardhonorarium, vermeerderd met verschotten, eventueel kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. In beginsel zullen de werkzaamheden maandelijks worden gedeclareerd. Verrichte werkzaamheden en verschotten kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. De behandelend advocaat of praktijkvennootschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen.
 12. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, of de opdrachtgever verlangt dat de behandelend advocaat of praktijkvennootschap op afwijkende uren en dagen (lees: buiten kantooruren, in het weekend, op feestdagen) werkzaamheden verricht of laat verrichten, zoals de beantwoording van telefoongesprekken, e-mails of brieven en het opstellen van processtukken, dan geldt hiervoor een opslag van 50% van het overeengekomen standaarduurtarief. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap zal voorafgaande aan het uitvoeren van de werkzaamheden overleg proberen te hebben met de opdrachtgever over deze kosten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, waarin met deze werkzaamheden geen rekening is gehouden, dan zal de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden – indien contact met de opdrachtgever mogelijk is – afspraken met de opdrachtgever maken over de aanvullende kosten. Bij gebrek aan een dergelijke afspraak zullen de werkzaamheden tegen het standaarduurtarief met een opslag van 50% worden verricht.
 13. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde standaardhonorarium te wijzigen. Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden c.q. opzeggen. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie waarin de verhoging van het standaardhonorarium voor het eerst is toegepast.
 14. Betaling van (voorschot)declaraties van de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de behandelend advocaat of praktijkvennootschap over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso voor rekening van de opdrachtgever.
 15. De door de behandeld advocaat ten behoeve van zijn (voorschot)declaratie ontvangen bedragen worden in beginsel in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur. Onverlet een eventuele aanduiding bij de betaling staat het ter vrije bepaling van de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap op welke openstaande (voorschot)declaratie(s) of vordering(en) het ontvangen bedrag in mindering wordt gebracht.
 16. Indien een declaratie, of voorschotdeclaratie, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daarvan op de hoogte is gesteld. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 17. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. Na het afsluiten van het dossier zal het dossier in beginsel gedurende ten minste zeven jaren worden bewaard, waarna het de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap vrij staat het dossier te vernietigen.
 18. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de behandelend advocaat respectievelijk komen alleen de behandelend advocaat toe. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 19. Op grond de geldende wet- en regelgeving is Wudka Advocaten in bepaalde gevallen verplicht bij het aanvaarden van een opdracht de identiteit van de opdrachtgever (en van een rechtspersoon de hoogste bestuurder(s) en aandeelhouder(s)) vast te stellen en te verifiëren. Uit hoofde van diezelfde regelgeving is Wudka Advocaten gehouden om eventuele ongebruikelijke transacties te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Wudka Advocaten bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van Wudka Advocaten wordt opgeslagen.
 20. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van e-mails en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van bij de behandelend advocaat of praktijkvennootschap aanwezige encryptiemogelijkheden. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.
 21. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) wettelijk of door de Orde van Advocaten niet is toegestaan. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling of bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken blijft de rest van de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden worden begrepen, in stand.
 22. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap en een opdrachtgever mocht ontstaan. Tenzij de wet een andere rechtbank voorschrijft, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.
 23. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever, alsook op alle overige rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 24. Overeenkomsten met de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap worden uitsluitend gesloten op basis van de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. Voorts zijn de voorwaarden gepubliceerd op de website www.folkertsma-advocaten.nl. Vertalingen van de algemene voorwaarden worden slechts aangeboden als service.
 25. Wudka Advocaten beschikt over een klachtenreglement dat aan deze algemene voorwaarden is gehecht. Indien de opdrachtgever onverhoopt een klacht heeft over de dienstverlening van Wudka Advocaten, dan is het klachtenreglement hierop van toepassing. Deze klachtenregeling is als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegd.
 26. Wudka Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en te wijzigen. Opdrachtgever heeft het recht om binnen twee (2) maanden na een wijziging van de algemene voorwaarden de opdracht schriftelijk te beëindigen.

UA-112499507-1